Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, cookies, telefónne číslo a e-mailová adresa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“), fyzické osoby Matúš Giacko, so sídlom Liptovska 253/22, Strba, Slovensko, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), pre účel evidencie dopytu a plánovania tréningu a pre účel priameho marketingu – zasielanie špeciálnych ponúk a noviniek.

 Súhlas udeľujem na dobu neurčitú, do písomného odvolania súhlasu rovnakým spôsobom, akým došlo k udeleniu súhlasu, alebo iným vhodným spôsobom na adresu Prevádzkovateľa. Som si vedomý, že následné odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na tomto súhlase, pred jeho odvolaním.

 Súhlas so spracovaním osobných údajov bol udelený dobrovoľne, s vedomím všetkých práv, ktoré prislúchajú, podľa Zákona dotknutej osobe, ako aj o práve podať sťažnosť dozornému orgánu.